Begrippenlijst

Begrippenlijst2018-03-18T11:16:21+01:00

Kernbegrippen

In deze begrippenlijst staan de belangrijkste begrippen. Wanneer een begrip niet in de lijst staat, kun je ook de zoekfunctie van de website gebruiken.
Leer de begrippen, maar zorg vooral dat je de begrippen kunt toepassen. Vandaar dat de begrippen steeds verwijzen naar uitlegpagina’s.

Afschrijvingen2017-10-05T16:06:27+01:00

Afschrijvingen verdelen de kosten van (vaste) kapitaalgoederen over meerdere boekhoudkundige periodes.
Afschrijvingen geven de waardevermindering van deze kapitaalgoederen weer.

Afwentelingspercentage2017-12-21T13:34:23+01:00

Het afwentelingspercentage geeft aan hoeveel procent van een heffing wordt afgewenteld op de consument.

Allocatie2017-11-09T09:40:57+01:00

De verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.

Anti-cyclisch / Pro-cyclisch2018-03-16T09:08:03+01:00

Anti-cyclisch: maatregel of effect dat de natuurlijke conjuncturele beweging tegenwerkt.

Pro-cyclisch: maatregel of effect dat de natuurlijke conjuncturele beweging versterkt.

Appreciatie2018-02-08T11:08:31+01:00

Een stijging van de wisselkoers veroorzaakt door de werking van vraag en aanbod.

Arbeidsinkomensquote2018-02-14T11:23:01+01:00

Met de arbeidsinkomensquote meten we hoeveel procent van het totaal verdiende inkomen wordt verdiend met de productiefactor arbeid.
Arbeid wordt ingezet door werknemers én door zelfstandige ondernemers.

Formule arbeidsinkomensquote

 

Arbeidsmarkt (krap/ruim)2018-01-17T14:33:05+01:00

Wanneer we over de arbeidsmarkt spreken, dan hebben we het over het geheel van vraag naar- en aanbod van de productiefactor arbeid.

Krappe arbeidsmarkt
Indien de vraag naar arbeid (werkgelegenheid) het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) overtreft.

Ruime arbeidsmarkt
Indien het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) de vraag naar arbeid (werkgelegenheid)  overtreft.

Arbeidsproductiviteit2017-10-22T10:42:59+01:00

Arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie per werknemer per tijdseenheid.

Asymmetrische informatie2018-01-21T21:28:43+01:00

Er is sprake van asymmetrische informatie, wanneer de ene partij meer informatie heeft dan de andere partij.

Automatische stabilisatoren (conjunctuur)2018-03-16T09:12:28+01:00

Deze stabilisatoren werken, zonder nieuw overheidsbeleid, automatisch anti-cyclisch.

Averechtse selectie2018-01-24T12:31:43+01:00

Averechtse selectie is het proces dat door asymmetrische informatie de slechte risico’s de goede risico’s van de markt verdrijven.

Begrotingstekort2018-01-03T10:31:23+01:00

Het begrotingstekort is het bedrag waarmee de overheidsuitgaven de overheidsinkomsten in een bepaalde periode overtreffen.

Je zou dus ook kunnen zeggen: het bedrag dat de overheid in een bepaalde periode tekort komt en dus moet lenen.

Beroepsbevolking2018-02-17T12:02:39+01:00

De beroepsbevolking omvat alle personen in de leeftijd van 15 tot 75 die: betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, maar recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Bestedingen (of: effectieve vraag)2018-03-16T09:15:13+01:00

De totale vraag naar goederen en diensten in een land in een bepaalde periode, voor zover die vraag beslag legt op pro