Begrippenlijst 2017-12-12T11:51:49+00:00

In deze begrippenlijst staan de belangrijkste begrippen. Wanneer een begrip niet in de lijst staat, kun je ook de zoekfunctie van de website gebruiken.

Leer de begrippen, maar zorg vooral dat je de begrippen kunt toepassen. Vandaar dat de begrippen steeds verwijzen naar uitlegpagina’s.

Afschrijvingen 2017-10-05T16:06:27+00:00

Afschrijvingen verdelen de kosten van (vaste) kapitaalgoederen over meerdere boekhoudkundige periodes.
Afschrijvingen geven de waardevermindering van deze kapitaalgoederen weer.

Allocatie 2017-11-09T09:40:57+00:00

De verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.

Arbeidsproductiviteit 2017-10-22T10:42:59+00:00

Arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie per werknemer per tijdseenheid.

Betalingsbereidheid 2017-11-09T08:51:21+00:00

Het bedrag dat iemand maximaal bereid is om uit te geven aan een bepaald product.

Budgetlijn 2017-10-06T10:03:30+00:00

Een budgetlijn laat de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget zien.

Chartaal geld 2017-10-26T13:38:51+00:00

Chartaal geld is alle munten en bankbiljetten in een land.

Collectieve aanbod 2017-12-07T10:42:35+00:00

De collectieve aanbodlijn (of functie) beschrijft de verkoopbereidheid van alle producenten.

Collectieve vraag 2017-12-07T10:39:45+00:00

De collectieve vraaglijn (of functie) beschrijft de betalingsbereidheid van alle consumenten.

Complementaire goederen 2017-12-07T10:54:44+00:00

Complementaire goederen zijn goederen die elkaar in het gebruik aanvullen.

Consumentensurplus 2017-11-09T08:51:54+00:00

Het bedrag dat consumenten bereid zijn om méér te betalen dan de geldende prijs.

Drempelinkomen 2017-12-12T11:49:57+00:00

Een drempelinkomen geeft aan dat het inkomen eerst een bepaalde hoogte moet hebben, voordat mensen het product (kunnen) gaan kopen.

Engelcurve 2017-12-07T11:01:39+00:00

Toont het verloop van de uitgaven naar een bepaald product in samenhang met de hoogte van het inkomen van de consument(en)

Evenwichtsprijs 2017-11-09T11:30:39+00:00

De prijs die door vrije werking van vraag en aanbod ontstaat.

Geldschepping 2017-10-26T13:41:32+00:00

Geldschepping is het vergroten van de maatschappelijke geldhoeveelheid.

Giraal geld 2017-10-26T13:38:28+00:00

Giraal geld is onmiddellijk opeisbare tegoed bij een geldscheppende bank, waarmee je iemand rechtstreeks kan betalen.

Inkomenselasticiteit 2017-12-07T10:57:11+00:00

De inkomenselasticiteit is een vermenigvuldigingsfactor die aangeeft in welke mate de uitgaven voor een bepaald product reageren op een inkomensverandering.

Kruiselingse elasticiteit 2017-12-07T10:51:07+00:00

Bij de kruiselingse elasticiteit gaat het om de mate waarin de vraag naar een product reageert op een prijsverandering van een ander product.

Liquiditeitspercentage 2017-10-26T13:45:51+00:00

Het liquiditeitspercentage geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid liquide middelen en de omvang van de rekening courant verplichtingen bij een bank.

Wordt ook wel dekkingspercentage genoemd.

Formule liquiditeitspercentage

Maatschappelijke geldhoeveelheid 2017-11-09T08:50:44+00:00

De maatschappelijke geldhoeveelheid (M) omvat alle chartale en girale geld in handen van het publiek.

Markt 2017-11-09T11:56:08+00:00

Een markt is de confrontatie van vraag en aanbod van een economisch goed.

Marktvorm 2017-11-20T12:38:01+00:00

Onder de marktvorm wordt het geheel van omstandigheden verstaan waaronder de concurrentie plaats vindt.

Opofferingskosten 2017-10-05T20:05:47+00:00

Opofferingskosten zijn de gederfde netto baten van het beste, niet gekozen, alternatief.

Pareto-optimaal 2017-11-23T13:15:26+00:00

Een uitkomst is Pareto-optimaal wanneer niemand zijn positie kan verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de ander.

In een marktmodel betekent dit dat de som van consumenten- en producentensuplus maximaal is.

Prijselasticiteit van de vraag 2017-12-07T10:48:00+00:00

De prijselasticiteit van de vraag is een vermenigvuldigingsfactor die aangeeft in welke mate de vraag naar een bepaald product reageert op een prijsverandering van dat product.

Producentensurplus 2017-11-09T08:52:21+00:00

Een producentensurplus ontstaat wanneer producenten bereid zijn het product te leveren voor minder dan de geldende marktprijs.

Productiefactoren 2017-10-05T16:36:54+00:00

Productiefactoren zijn de middelen die altijd in een bepaalde combinatie noodzakelijk zijn om te kunnen produceren.

De productiefactoren zijn:

  • Kapitaal
  • Arbeid
  • Natuur
  • Ondernemerschap
Schaarste 2017-10-05T17:01:39+00:00

Er is sprake van schaarste als er productiemiddelen moeten worden opgeofferd om het product voort te brengen.

OF:

Goederen zijn schaars als voor die goederen betaald moet worden.

Substitutiegoederen 2017-12-07T10:52:52+00:00

Substitutiegoederen zijn goederen die elkaar in het gebruik kunnen vervangen.

Transactiekosten 2017-10-25T11:32:06+00:00

Transactiekosten zijn alle kosten die in het economisch verkeer moeten worden gemaakt ten behoeve van het tot stand brengen van een transactie.

Welvaart 2017-10-05T17:54:43+00:00

Welvaart is de mate waarin iemand in staat is om in zijn/haar behoeften te voorzien met schaarse middelen.