Basisvaardigheden!

Dit zijn vooral basisvaardigheden die je op de basisschool en in de eerste drie jaar van de middelbare school hebt gehad. Als je bepaalde onderdelen moeilijk vindt, is het belangrijk dat je jezelf daarin traint.

Rekenen en wiskunde mogen geen afleiding vormen als je met economie bezig bent!
Dat wil zeggen dat, wanneer je bijvoorbeeld een vraaglijn moet tekenen, je aandacht niet bij het rekenen en tekenen moet liggen, maar bij de betekenis van de lijn.

basisrekenvaardigheden toepassen

 • rekenregels optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen,
 • positieve en negatieve getallen
 • breuken en decimalen
 • procenten, promillen en perunages
 • veranderingen in procenten en procentpunten
 • verhoudingen en schatting
 • rekenen met grote en kleine getallen
 • afrondingsregels

lineaire vergelijkingen, beschrijvende statistiek en grafieken

 • werken met eerstegraads- en tweedegraadsvergelijkingen
 • het bepalen van een eerstegraadsvergelijking als afgeleide van een tweedegraadsvergelijking
 • oplossen van een stelsel van vergelijkingen via substitutie
 • werken met assenstelsels (X en Y) en kwadranten
 • oppervlaktes arceren
 • oppervlaktes berekenen (driehoeken en rechthoeken)
 • indexcijfers: partieel, samengesteld (gewogen)
 • grafieken: lijn, staaf, cirkel; enkelvoudig en samengesteld
 • tabellen: rijen/kolommen, indeling in klassen (decielen e.d.), cumuleren
 • gemiddeldes: gewogen en ongewogen
 • berekenen van contante waarde en eindwaarde (geen reeksen)

Uitleg

Gemiddelde

Wanneer alle onderdelen van een reeks even belangrijk zijn, bereken je een enkelvoudig gemiddelde. Zijn de onderdelen niet even belangrijk, dan moet je een [...]

Procenten

Er zijn veel manieren om te rekenen met procenten. Sommigen gebruiken een kruistabel, anderen rekenen terug naar 1% en weer anderen gebruiken een formule. In [...]

Indexcijfers

Om de ontwikkeling van verschillende grootheden, zoals prijzen, inkomen of productievolume, goed te kunnen vergelijken wordt vaak gebruik gemaakt van indexcijfers. Elk examen bevat [...]

Differentieren

Differentiëren wordt gebruikt om de helling van een lijn te berekenen. Je berekent in zo'n geval dus de toe- of afname van een bepaalde [...]

Arceren in grafieken

Om in grafieken waarin waarden per product staan tóch totaalbedragen aan te kunnen geven, moet je gebieden arceren. In het examenprogramma vwo staan twee [...]