Domein I, Goede Tijden, Slechte Tijden

Domein I, Goede Tijden, Slechte Tijden2019-02-07T10:48:26+01:00

De kandidaat kan in contexten analyseren waarom er sprake is van korte termijn schommelingen in economische activiteiten en welke mogelijkheden en grenzen er zijn voor conjunctuurbeleid. Markten laten zich niet gemakkelijk reguleren mede door toedoen van rigiditeiten.

Anti-cyclisch / Pro-cyclisch2018-03-16T09:08:03+01:00

Anti-cyclisch: maatregel of effect dat de natuurlijke conjuncturele beweging tegenwerkt.

Pro-cyclisch: maatregel of effect dat de natuurlijke conjuncturele beweging versterkt.

Arbeidsmarkt (krap/ruim)2018-01-17T14:33:05+01:00

Wanneer we over de arbeidsmarkt spreken, dan hebben we het over het geheel van vraag naar- en aanbod van de productiefactor arbeid.

Krappe arbeidsmarkt
Indien de vraag naar arbeid (werkgelegenheid) het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) overtreft.

Ruime arbeidsmarkt
Indien het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) de vraag naar arbeid (werkgelegenheid)  overtreft.

Automatische stabilisatoren (conjunctuur)2018-03-16T09:12:28+01:00

Deze stabilisatoren werken, zonder nieuw overheidsbeleid, automatisch anti-cyclisch.

Begrotingstekort2018-01-03T10:31:23+01:00

Het begrotingstekort is het bedrag waarmee de overheidsuitgaven de overheidsinkomsten in een bepaalde periode overtreffen.

Je zou dus ook kunnen zeggen: het bedrag dat de overheid in een bepaalde periode tekort komt en dus moet lenen.

Bestedingen (of: effectieve vraag)2018-03-16T09:15:13+01:00

De totale vraag naar goederen en diensten in een land in een bepaalde periode, voor zover die vraag beslag legt op productiefactoren in dat land.

Bezettingsgraad2018-03-16T09:18:40+01:00

De bezettingsgraad geeft aan in welke mate de productiecapaciteit wordt gebruikt.

Binnenlandse liquiditeitenmassa2018-03-16T09:21:57+01:00

De binnenlandse liquiditeitenmassa bestaat uit de som van alle primaire en secundaire liquiditeiten van Nederlanders, uitgezonderd de liquiditeiten in handen van geldscheppende instellingen.

Chartaal geld2017-10-26T13:38:51+01:00

Chartaal geld is alle munten en bankbiljetten in een land.

Conjuncturele werkloosheid2018-03-19T12:16:15+01:00

Werkloosheid die veroorzaakt wordt doordat bij laagconjunctuur geen gebruik wordt gemaakt van de maximale productiemogelijkheden.

Deze werkloosheid kan dalen wanneer de bestedingen toenemen.

Conjunctuurgolf2018-03-19T12:31:08+01:00

Wisselen periodes van hoog- en laagconjunctuur, veroorzaakt door de golvende beweging van de bestedingen.

Devaluatie2018-03-19T13:06:09+01:00

Een devaluatie is een neerwaartse aanpassing van de officiële spilkoers van een munt bij een systeem van vaste wisselkoersen.

Financieringstekort2018-01-03T10:33:31+01:00

Het financieringstekort geeft het bedrag aan waarmee de staatsschuld in een jaar toeneemt.

Meestal wordt het financieringstekort omschreven met de berekening:  begrotingstekort – aflossingen