Domein H, Welvaart en Groei

Domein H, Welvaart en Groei2018-02-14T14:02:31+01:00

De kandidaat kan in contexten analyseren wat op nationaal en op mondiaal niveau de oorzaken zijn van economische groei en van de verdeling van inkomen en welvaart. Keuzes op microniveau werken door op macroniveau in elke economie die gekenmerkt wordt door wederzijds afhankelijke markten.

Afschrijvingen2017-10-05T16:06:27+01:00

Afschrijvingen verdelen de kosten van (vaste) kapitaalgoederen over meerdere boekhoudkundige periodes.
Afschrijvingen geven de waardevermindering van deze kapitaalgoederen weer.

Allocatie2017-11-09T09:40:57+01:00

De verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.

Appreciatie2018-02-08T11:08:31+01:00

Een stijging van de wisselkoers veroorzaakt door de werking van vraag en aanbod.

Arbeidsinkomensquote2018-02-14T11:23:01+01:00

Met de arbeidsinkomensquote meten we hoeveel procent van het totaal verdiende inkomen wordt verdiend met de productiefactor arbeid.
Arbeid wordt ingezet door werknemers én door zelfstandige ondernemers.

Formule arbeidsinkomensquote

 

Arbeidsproductiviteit2017-10-22T10:42:59+01:00

Arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie per werknemer per tijdseenheid.

Beroepsbevolking2018-02-17T12:02:39+01:00

De beroepsbevolking omvat alle personen in de leeftijd van 15 tot 75 die: betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, maar recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Binnenlands product (BBP)2018-02-05T10:29:26+01:00

Het BBP is waarde van de totale productie binnen de (Nederlandse) landsgrenzen.

Categoriale inkomensverdeling2018-02-13T12:44:07+01:00

De categoriale inkomensverdeling geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen wordt verdiend met de verschillende productiefactoren.

Depreciatie2018-02-08T11:08:58+01:00

Een daling van de wisselkoers veroorzaakt door de werking van vraag en aanbod.

Diepte investering2018-02-16T13:07:29+01:00

Er is sprake van een diepte investering wanneer door de investering de kapitaalintensiteit stijgt.
In zo’n geval wordt bij de productie arbeid vervangen door kapitaal.

Gini coëfficiënt2018-02-13T09:46:49+01:00

De Gini coëfficiënt is een getal om de inkomensongelijkheid uit te drukken.

Heffingskorting2018-02-13T11:44:30+01:00

Korting op het te betalen bedrag aan belastingen.

Inkomensoverdracht2018-02-13T10:41:31+01:00

Een inkomensoverdracht is het overhandigen van een bedrag, zonder dat hier een directe tegenprestatie voor geleverd wordt.