Domein H, Welvaart en Groei 2018-02-14T14:02:31+00:00

De kandidaat kan in contexten analyseren wat op nationaal en op mondiaal niveau de oorzaken zijn van economische groei en van de verdeling van inkomen en welvaart. Keuzes op microniveau werken door op macroniveau in elke economie die gekenmerkt wordt door wederzijds afhankelijke markten.

Checklist exameneisen
Afschrijvingen 2017-10-05T16:06:27+00:00

Afschrijvingen verdelen de kosten van (vaste) kapitaalgoederen over meerdere boekhoudkundige periodes.
Afschrijvingen geven de waardevermindering van deze kapitaalgoederen weer.

Allocatie 2017-11-09T09:40:57+00:00

De verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.

Appreciatie 2018-02-08T11:08:31+00:00

Een stijging van de wisselkoers veroorzaakt door de werking van vraag en aanbod.

Arbeidsinkomensquote 2018-02-14T11:23:01+00:00

Met de arbeidsinkomensquote meten we hoeveel procent van het totaal verdiende inkomen wordt verdiend met de productiefactor arbeid.
Arbeid wordt ingezet door werknemers én door zelfstandige ondernemers.

Formule arbeidsinkomensquote

 

Arbeidsproductiviteit 2017-10-22T10:42:59+00:00

Arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie per werknemer per tijdseenheid.

Beroepsbevolking 2018-02-17T12:02:39+00:00

De beroepsbevolking omvat alle personen in de leeftijd van 15 tot 75 die: betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, maar recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Binnenlands product (BBP) 2018-02-05T10:29:26+00:00

Het BBP is waarde van de totale productie binnen de (Nederlandse) landsgrenzen.

Categoriale inkomensverdeling 2018-02-13T12:44:07+00:00

De categoriale inkomensverdeling geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen wordt verdiend met de verschillende productiefactoren.

Depreciatie 2018-02-08T11:08:58+00:00

Een daling van de wisselkoers veroorzaakt door de werking van vraag en aanbod.

Diepte investering 2018-02-16T13:07:29+00:00

Er is sprake van een diepte investering wanneer door de investering de kapitaalintensiteit stijgt.
In zo’n geval wordt bij de productie arbeid vervangen door kapitaal.

Gini coëfficiënt 2018-02-13T09:46:49+00:00

De Gini coëfficiënt is een getal om de inkomensongelijkheid uit te drukken.

Heffingskorting 2018-02-13T11:44:30+00:00

Korting op het te betalen bedrag aan belastingen.

Inkomensoverdracht 2018-02-13T10:41:31+00:00

Een inkomensoverdracht is het overhandigen van een bedrag, zonder dat hier een directe tegenprestatie voor geleverd wordt.

Investeren 2017-12-29T11:08:20+00:00

Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen (productiemiddelen) door bedrijven of de overheid.

Kapitaalintensiteit 2018-02-16T13:09:43+00:00

De kapitaalintesiteit is een maatstaf om te meten in welke verhouding een onderneming gebruik maakt van de productiefactoren arbeid en kapitaal.

Om deze verhouding uit te rekenen, berekenen we de waarde van de kapitaalgoederen per arbeider.

Knelpuntsfactor 2018-02-16T13:11:10+00:00

De knelpunstfactor is de minst beschikbare productiefactor die bepalend is voor de maximaal haalbare productieomvang.

Loonkosten 2018-02-17T14:02:13+00:00

De loonkosten zijn de totale kosten die een werkgever heeft voor het in dienst nemen van een werknemer.

De loonkosten bestaan uit het brutoloon van de werknemer en de extra sociale premies die de werkgever moet betalen.

Loonquote 2018-02-14T11:20:46+00:00

Met de loonquote meten we hoeveel procent van het totaal verdiende inkomen naar de werknemers (in loondienst) gaat.

Formule loonquote

Lorenzcurve 2018-02-13T09:25:34+00:00

Grafische weergave van de personele inkomensverdeling in een land.

Marginale belastingdruk 2018-02-13T11:53:26+00:00

De marginale belastingdruk is het percentage belasting dat iemand moet betalen over één extra euro inkomen.

Nationaal inkomen (NNI) 2018-02-05T10:30:50+00:00

Het NNI is waarde van het totale inkomen dat verdiend is met Nederlandse productiefactoren.

Nivelleren 2018-02-13T09:24:05+00:00

Wanneer de relatieve inkomensverschillen tussen rijk en arm kleiner worden is er sprake van nivellering.

Bij het groter worden van de relatieve inkomensverschillen is er sprake van denivellering.

p/a-ratio 2018-02-17T12:21:40+00:00

De p/a-ratio geeft aan hoeveel personen (gemiddeld) één arbeidsjaar delen.
Het geeft dus een beeld van de mate waarin binnen dit land in deeltijd gewerkt wordt.

Participatiegraad of deelnemingspercentage 2018-02-17T12:05:57+00:00

De bruto participatiegraad geeft aan hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking behoort tot de beroepsbevolking.

De netto participatiegraad geeft aan hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking er werkzaam is.

Primair inkomen 2018-02-09T14:14:05+00:00

Inkomen zoals het verdiend wordt met het ter beschikking stellen van productiefactoren.

De primaire inkomens zijn: loon, pacht, huur, rente en winst.

Productiecapaciteit 2018-02-09T13:57:06+00:00

Maximale productie van een bedrijf / land in een periode.

Productiefactoren 2017-10-05T16:36:54+00:00

Productiefactoren zijn de middelen die altijd in een bepaalde combinatie noodzakelijk zijn om te kunnen produceren.

De productiefactoren zijn:

  • Kapitaal
  • Arbeid
  • Natuur
  • Ondernemerschap
Progressieve belasting 2018-02-13T11:36:24+00:00

Progressieve belasting: hoe hoger het inkomen, hoe meer men procentueel (of relatief) aan belasting betaalt.

Ruilvoet 2018-02-09T09:03:05+00:00

Bij de ruilvoet kijken we naar de hoeveelheid goederen die een land moet exporteren om een bepaalde hoeveelheid goederen te kunnen importeren.

Schaarste 2017-10-05T17:01:39+00:00

Er is sprake van schaarste als er productiemiddelen moeten worden opgeofferd om het product voort te brengen.

OF:

Goederen zijn schaars als voor die goederen betaald moet worden.

Secundair inkomen 2018-02-09T13:46:47+00:00

Inkomen nadat de overheid door het heffen van loon- en inkomstenbelasting en het verstrekken van inkomensafhankelijke subsidies en uitkeringen het (primaire) inkomen heeft herverdeeld.

Toegevoegde waarde 2018-02-05T10:25:26+00:00

De toegevoegde waarde is de productiewaarde van een bedrijf (of de overheid).

Valutamarkt 2018-02-08T11:11:04+00:00

Het geheel van vraag naar en aanbod van (vreemde) valuta’s.

Welvaart 2017-10-05T17:54:43+00:00

Welvaart is de mate waarin iemand in staat is om in zijn/haar behoeften te voorzien met schaarse middelen.

Wig 2018-02-17T13:59:23+00:00

De wig is het verschil tussen de loonkosten en het nettoloon.

Inkomen meten

Inkomen wordt verdiend met productie. Het inkomen uit productie kunnen we op drie manieren meten. Met behulp van de objectieve methode, de subjectieve methode en de bestedingenmethode.

Uitleg

Welvaart

Welvaart is de mate waarin iemand in staat is om in zijn/haar behoeften te [...]

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde is de productiewaarde van een bedrijf (of de overheid). [...]

Productiemeting

De omvang van de productie kunnen we op drie manieren meten. Via de productie zelf. Via het inkomen dat [...]

Binnenlands inkomen -> Nationaal inkomen

Het Nationaal Inkomen is de som van al het verdiende (primaire) inkomen door de bevolking van een bepaald [...]

Afschrijvingen

Waardeverminderingen van de vaste kapitaalgoederen, uitgedrukt in een geldbedrag. […]

Economische kringloop & wisselkoers

Een kringloopschema laat de belangrijkste geldstromen in de economie zien.
De ene sector heeft geld over, de andere sector leent geld. Dat geldt binnen een land, maar ook tussen landen. Wanneer wij meer exporteren dan importeren, moet het buitenland het geld daarvoor bij ons lenen.

Uitleg

Economische kringloop

Een kringloopschema is een vereenvoudigde weergave van de belangrijkste geldstromen in een economie. [...]

Nationale rekeningen

We kunnen een economische kringloopschema ook boekhoudkundig beschrijven. We spreken in dat geval van de nationale [...]

Betalingsbalans

Een betalingsbalans is een overzicht van alle transacties van een land met het buitenland in een bepaalde [...]

Wisselkoers – koersvorming

De wisselkoers is de prijs van een bepaalde munt, uitgedrukt in een andere valuta. Een koers van de [...]

Wisselkoers gevolgen

Wanneer de koers van een munt verandert, heeft dat gevolgen voor importprijzen en exportprijzen. Je kunt eigenlijk nooit zeggen [...]

Inkomen (her)verdelen

Het inkomen zoals het verdiend wordt uit productie is nogal scheef verdeeld. De overheid zorgt met belastingen en uitkeringen voor een stukje herverdeling van inkomen.

Uitleg

Inkomen; primair , secundair , tertiair

Het primaire inkomen is het inkomen zoals het verdiend wordt met het ter beschikking stellen van productiefactoren. [...]

Personele inkomensverdeling: Lorenzcurve

Het totale inkomen dat door de mensen in een land verdiend wordt door middel van het produceren van goederen en [...]

Inkomensoverdracht

Een inkomensoverdracht is het overhandigen van een bedrag, zonder dat hier een directe tegenprestatie voor [...]

Inkomstenbelasting

De berekening van de inkomstenbelasting is een soort “eindcontrole” over het afgelopen jaar. De belastingbetaler berekent [...]

Categoriale inkomensverdeling

De categoriale inkomensverdeling geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen wordt verdiend met [...]

Structuur

Met de structuurkant van de economie bedoelen we de aanbodkant. We kijken naar ontwikkelingen op de langere termijn. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de productiecapaciteit en de concurrentiepositie zijn daarbij heel belangrijk.

Uitleg

Investeren

Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen (productiemiddelen) door bedrijven of de overheid. Pas op: In [...]

Productiecapaciteit

Maximale productie per periode. […]

Internationale concurrentiepositie

De (internationale) concurrentiepositie geeft aan in welke mate bedrijven in staat zijn om te concurreren met andere bedrijven (in [...]

Innoveren

Innoveren is het ontwikkelen en met succes introduceren van nieuwe producten of diensten of [...]

Aanbod van arbeid

Het aanbod van arbeid in een land wordt bepaald door de omvang van de beroepsbevolking. De [...]

p/a-ratio

De p/a-ratio geeft aan hoeveel personen (gemiddeld) één arbeidsjaar delen. Het geeft dus een beeld van de mate [...]

Loonkosten

Een bedrijf zal altijd proberen zo goedkoop mogelijk te produceren. Hoeveel arbeid een bedrijf zal inschakelen zal (onder andere) [...]

De wig

In de loononderhandeling wordt een brutoloon afgesproken. Werkgevers hebben echter te maken met loonkosten die [...]

Internationale economische samenwerking

Internationale economische samenwerking kenmerkt zich altijd door de spanning tussen vrijhandel en protectionisme. Aan de ene kant leidt vrijhandel [...]