Domein D, Markt 2018-02-14T14:18:58+00:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat keuzes en ruil die plaatsvinden worden gecoördineerd via de markt. Prijsvorming is het coördinatiemechanisme waarmee vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De manier waarop prijsvorming plaatsvindt is afhankelijk van de marktstructuur (marktvormen) en heeft gevolgen voor toetreding, welvaart en economische politiek.

Checklist exameneisen
Afwentelingspercentage 2017-12-21T13:34:23+00:00

Het afwentelingspercentage geeft aan hoeveel procent van een heffing wordt afgewenteld op de consument.

Allocatie 2017-11-09T09:40:57+00:00

De verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.

Betalingsbereidheid 2017-11-09T08:51:21+00:00

Het bedrag dat iemand maximaal bereid is om uit te geven aan een bepaald product.

Collectieve aanbod 2017-12-07T10:42:35+00:00

De collectieve aanbodlijn (of functie) beschrijft de verkoopbereidheid van alle producenten.

Collectieve vraag 2017-12-07T10:39:45+00:00

De collectieve vraaglijn (of functie) beschrijft de betalingsbereidheid van alle consumenten.

Complementaire goederen 2017-12-07T10:54:44+00:00

Complementaire goederen zijn goederen die elkaar in het gebruik aanvullen.

Constante kosten (vaste kosten) 2017-12-12T18:49:32+00:00

Constante kosten (of: vaste kosten) zijn kosten waarvan het totaalbedrag niet afhankelijk is van de productieomvang.

Consumentensurplus 2017-11-09T08:51:54+00:00

Het bedrag dat consumenten bereid zijn om méér te betalen dan de geldende prijs.

Drempelinkomen 2017-12-12T11:49:57+00:00

Een drempelinkomen geeft aan dat het inkomen eerst een bepaalde hoogte moet hebben, voordat mensen het product (kunnen) gaan kopen.

Engelcurve 2017-12-07T11:01:39+00:00

Toont het verloop van de uitgaven naar een bepaald product in samenhang met de hoogte van het inkomen van de consument(en)

Evenwichtsprijs 2017-11-09T11:30:39+00:00

De prijs die door vrije werking van vraag en aanbod ontstaat.

Extern effect 2018-01-11T10:43:02+00:00

Externe effecten zijn onbedoelde bijwerking van productie of consumptie die de welvaart van een anderen dan de veroorzaker beïnvloedt.

Heffing 2017-12-21T13:37:40+00:00

Een heffing is een door de overheid opgelegde betaling.

Inkomenselasticiteit 2017-12-07T10:57:11+00:00

De inkomenselasticiteit is een vermenigvuldigingsfactor die aangeeft in welke mate de uitgaven voor een bepaald product reageren op een inkomensverandering.

Kruiselingse elasticiteit 2017-12-07T10:51:07+00:00

Bij de kruiselingse elasticiteit gaat het om de mate waarin de vraag naar een product reageert op een prijsverandering van een ander product.

Marginale kosten 2017-12-13T16:03:01+00:00

Marginale kosten geven het bedrag aan waarmee de totale kosten toenemen als een bedrijf één extra product produceert.

Marginale opbrengst 2017-12-14T09:18:43+00:00

De marginale opbrengst is het bedrag waarmee de totale opbrengst van het bedrijf verandert als het bedrijf één extra product produceert.

Markt 2018-02-18T14:01:54+00:00

Een markt is de confrontatie van vraag en aanbod van een economisch goed.

Marktvorm 2017-11-20T12:38:01+00:00

Onder de marktvorm wordt het geheel van omstandigheden verstaan waaronder de concurrentie plaats vindt.

Omzet 2017-12-14T09:20:29+00:00

De omzet is de totale waarde (totale opbrengst) van de verkopen (afzet) in een bepaalde periode.

TO = P × Q

Pareto-optimaal 2017-11-23T13:15:26+00:00

Een uitkomst is Pareto-optimaal wanneer niemand zijn positie kan verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de ander.

In een marktmodel betekent dit dat de som van consumenten- en producentensuplus maximaal is.

Prijselasticiteit van de vraag 2017-12-07T10:48:00+00:00

De prijselasticiteit van de vraag is een vermenigvuldigingsfactor die aangeeft in welke mate de vraag naar een bepaald product reageert op een prijsverandering van dat product.

Producentensurplus 2017-11-09T08:52:21+00:00

Een producentensurplus ontstaat wanneer producenten bereid zijn het product te leveren voor minder dan de geldende marktprijs.

Substitutiegoederen 2017-12-07T10:52:52+00:00

Substitutiegoederen zijn goederen die elkaar in het gebruik kunnen vervangen.

Transactiekosten 2017-10-25T11:32:06+00:00

Transactiekosten zijn alle kosten die in het economisch verkeer moeten worden gemaakt ten behoeve van het tot stand brengen van een transactie.

Variabele kosten 2017-12-12T19:14:34+00:00

Variabele kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag afhankelijk is van de productieomvang.

Marktwerking

Vraag en aanbod bepalen de prijs. Maar niet op alle markten zijn de omstandigheden hetzelfde.
In dit deel wordt gekeken naar de werking van de verschillende markten en de verdeling van het surplus tussen producent en consument.

Uitleg

Vraag; betalingsbereidheid

Hoeveel er van een bepaald product gevraagd wordt, hangt af van veel factoren. De betalingsbereidheid van de consument is [...]

Consumentensurplus

Een consumentensurplus ontstaat wanneer consumenten bereid zijn om méér te betalen dan de geldende prijs. [...]

Aanbod; verkoopbereidheid

Hoeveel er van een bepaald product aangeboden wordt, hangt af van veel factoren. De leveringsbereidheid van de producenten is [...]

Producentensurplus

Een producentensurplus ontstaat wanneer producenten bereid zijn het product te leveren voor minder dan de geldende marktprijs. [...]

Tekenen van een marktmodel

Tekenen een vraag- en aanbodlijn in een marktmodel steeds volgens dit stappenplan: Bereken de 0-punten van de vraaglijn. [...]

Vraag en Aanbod – Prijsmechanisme

Grondlegger van de klassieke economen, Adam Smith, noemde het The invisible hand. Deze onzichtbare hand, het prijsmechanisme, stuur het [...]

Ceteris paribus marktmodel

Bij het opstellen van een marktmodel veronderstellen we alle andere factoren (dan de prijs) die ook [...]

Evenwichtsprijs

De evenwichtsprijs is de prijs die door vrije werking van vraag en aanbod ontstaat. Je berekent [...]

Markt

Een markt is de confrontatie van vraag en aanbod van een economisch goed. We onderscheiden: [...]

Marktvorm en opbrengsten

De omstandigheden op een markt kunnen sterk verschillen. Soms zijn er veel producenten, soms slechtst [...]

Pareto-optimaal of Pareto-efficiënt en welvaartsverlies

Een marktuitkomst is Pareto-optimaal wanneer niemand zijn positie kan verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de ander. Of: [...]

Elasticiteiten

Elasticiteiten geven het verband weer tussen twee relatieve veranderingen.
Bijvoorbeeld in welke mate de vraag in verhouding reageert op een prijsverandering.

Uitleg

Elasticiteit

Een elasticiteit is een vermenigvuldigingsgetal dat aangeeft hoe sterk de relatie tussen twee  relatieve veranderingen . [...]

Ceteris paribus

Ook bij elasticiteiten moeten we bij het onderzoeken van een verband alle overige factoren die [...]

Prijselasticiteit van de vraag

De prijselasticiteit van de vraag is een vermenigvuldigingsfactor die aangeeft in welke mate de vraag [...]

Elk punt een andere elasticiteit

Een vraagfunctie is een eerstegraads vergelijking; een rechte lijn. Bijvoorbeeld: Qv = -4P + 100 Dat betekent dat overal op de lijn [...]

Kruiselingse elasticiteit

Bij de kruiselingse elasticiteit gaat het om de mate waarin de vraag naar een product [...]

Substitutiegoederen

Substitutiegoederen zijn goederen die elkaar in het gebruik kunnen vervangen. […]

Complementaire goederen

Complementaire goederen zijn goederen die elkaar in het gebruik aanvullen. […]

Inkomenselasticiteit

De inkomenselasticiteit is een vermenigvuldigingsfactor die aangeeft in welke mate de uitgaven voor een bepaald product reageren op een [...]

Elasticiteit; segment- of puntberekening

Deze uitleg behoort niet tot de officiële examenstof.  Wanneer je een elasticiteit moet uitrekenen zonder [...]

Produceren

Producenten hebben niet op elke markt dezelfde invloed op de prijs. Bovendien hangt de keuze van hun productieomvang ook af van het verloop van de kosten. In dit deel bekijken we de samenhang tussen kosten en opbrengsten voor producenten op verschillende markten.

Uitleg

Soorten kosten

We maken onderscheid tussen twee soorten kosten: constante kosten en variabele kosten. […]

Constante kosten

Constante kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag niet afhankelijk is van de productieomvang. [...]

Variabele kosten

Variabele kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag afhankelijk is van de productieomvang. [...]

Marginale kosten

Marginale kosten geven het bedrag aan waarmee de totale kosten toenemen als een bedrijf [...]

Omzet

De omzet is de totale waarde (totale opbrengst) van de verkopen (afzet) in een [...]

Marginale opbrengst

De marginale opbrengst is het bedrag waarmee de totale opbrengst van het bedrijf verandert als [...]

Ondernemingsdoelstellingen bij volkomen concurrentie

Een producent op een markt van volkomen concurrentie kan niet zelf zijn prijs bepalen. Die prijs wordt bepaald door [...]

Ondernemingsdoelstellingen bij een Monopolist

Een monopolist kan zelf zijn prijs bepalen. Hoeveel producten hij dan verkoopt is afhankelijk van de betalingsbereidheid van zijn [...]

Overzicht produceren en marktvormen

In deze pdf staat heel kort het belangrijkste van marktvormen, kosten en ondernemingsdoelen. […]

Overheidsingrijpen

De werking van markten is niet altijd ideaal. Soms vindt de samenleving dat ingrijpen noodzakelijk is. De overheid kan direct ingrijpen in de prijs met minimum- of maximumprijzen. Of indirect de prijs beïnvloeden via heffingen of subsidies.

Uitleg

Heffing

Een heffing is een door de overheid opgelegde betaling. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor uiteenlopende [...]

Heffing als vast bedrag in de aanbodlijn

Wanneer de overheid de producenten belast met een heffing (btw, accijns) op hun product, zullen zij [...]

Heffing als percentage in aanbodlijn

Heffingen zijn niet altijd een vast bedrag per product. Denk maar eens aan BTW. Het bedrag dat er aan [...]

Subsidie in de aanbodlijn

Wanneer de overheid de producenten een subsidie geeft voor hun product, zullen zij bereid zijn hun producten voor een [...]

Consumentensubsidie in de vraaglijn

Meestal worden heffingen of subsidies verrekend via de producent. Het komt echter voor dat de consument [...]

Minimumprijs

De overheid kán besluiten om direct in te grijpen in de prijsvorming op de markt. In sommige gevallen wordt de evenwichtsprijs op de [...]

Maximumprijs

Soms wordt de marktprijs van een product te hoog. Voor sommige consumenten wordt het product daardoor onbetaalbaar. Wanneer de [...]