Agnes Allegroot is een jonge musicienne die moeilijk werk kan vinden. Agnes overweegt daarom een winkel in muziekinstrumenten te beginnen waarmee zij vooral jongeren wil bereiken. Die winkel moet in januari 2012 de deuren openen.
In 2011 doet Agnes samen met een adviesbureau voor startende ondernemers een onderzoek naar de kansen van zo’n winkel. Dat levert de onderstaande gegevens op. De gegevens over de jaren na 2010 zijn schattingen.

 • conjuncturele situatie 
  In 2009 was er sprake van laagconjunctuur en in 2010 toonde de conjunctuur tekenen van herstel. Sommige deskundigen verwachten dat het herstel in 2011 doorzet en dat de economie ook na 2012 zal blijven groeien. Andere deskundigen zijn minder  optimistisch en verwachten dat de groei van  de economie na 2012 weer zal inzakken.

 • landelijke ontwikkeling omzet en prijzen van winkels in muziekinstrumenten

   jaar

   omzet alle winkels
  (index, 2009 = 100)

   gemiddelde prijs
  muziekinstrumenten
  (index, 2009 = 100)
   2009  100 100
   2010  90,0  101,8
   2011  85,2  103,6
   2012  83,9  106,4
 • winkels in muziekinstrumenten (landelijk) en hun bedrijfsvorm in 2012

 • informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
  Er zijn in dit land nog maar weinig winkels in muziekinstrumenten die gebruik maken van het internet. Slechts een enkele winkel heeft een verkoopsite waarop het aanbod van nieuwe en tweedehands instrumenten met bijbehorende prijs te vinden is én waarop regelmatig acties zoals stuntverkopen en kortingen te vinden zijn.

 • personeel en vermogen 
  Het aantrekken van personeel is in de eerste jaren onhaalbaar zodat de vriend van Agnes ook regelmatig in de winkel zal werken. De start van de winkel is alleen mogelijk als de bank daarvoor een aanzienlijke lening wil verstrekken.

 • afzet, kosten, opbrengsten 
  Agnes heeft onderstaande grafiek gemaakt van de totale kosten, de totale opbrengsten en de verwachte afzet voor het startjaar 2012.

De conjunctuur kan zich na 2012 zodanig ontwikkelen dat de kans van slagen van de winkel van Agnes groter wordt, maar ook zodanig dat die kans kleiner wordt.

1 Geef daarvoor een verklaring en gebruik daarbij de verwachte afzetontwikkeling in combinatie met het break-evenpunt in het startjaar. Betrek in het antwoord zowel de grotere kans als de kleinere kans.

Als de conjunctuur aantrekt, wil dat zeggen dat er meer bestedingen zijn. Een dalende conjunctuur, een afname van de bestedingen.

Agnes vraagt zich af of zij de winkel zal voeren als eenmanszaak of, samen met haar vriend, als vennootschap onder firma.

2 Bij welke van beide bedrijfsvormen zal de bereidheid van de bank om bedrijfskrediet te verstrekken het grootst zijn? Verklaar het antwoord.

De bank zal kijken naar de risico’s op terugbetalen. Welke vorm geeft de bank de grootste kans op geld terugkrijgen als het mis gaat?

De verandering van de afzet in 2012 ten opzichte van 2011 van alle winkels in muziekinstrumenten, wordt voor 60% veroorzaakt door de prijsverandering van muziekinstrumenten.

3 Laat met een berekening van de prijselasticiteit zien dat de vraag naar muziekinstrumenten prijsinelastisch is.

Er is hier sprake van een verandering. Je gebruikt dus een segment-berekening:

Vergeet niet aan te geven wanneer een prijselasticiteit inelastisch mag worden genoemd!

In een gesprek met het adviesbureau zegt Agnes dat zij zich als prijsvechter een plaats op de markt zal proberen te veroveren. Het adviesbureau vindt dat geen verstandige keuze: “Uw keuze brengt grote risico’s met zich mee en er zijn in uw geval betere manieren om de concurrentie aan te gaan.”

4 Beschrijf een risico dat Agnes loopt als zij kiest voor ‘prijsvechten’ en beschrijf een alternatieve manier om de concurrentie aan te gaan. De beschrijvingen moeten passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 75 woorden.

Wat zal er gebeuren met de break-evenafzet als zij kiest voor ‘prijsvechten’?
Wat zullen de gevolgen van deze strategie zijn op deze oligopolistische markt?
Op welke manier kan zij haar prijs gelijk houden en tóch meer klanten winnen?

1

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

 • grotere kans 
  Een antwoord waaruit blijkt dat bij aanhoudende economische groei de consumentenbestedingen toenemen, zodat de afzet van muziekinstrumenten verder rechts van het break-evenpunt kan komen te liggen en Agnes meer winst maakt (en de kans op slagen groter wordt)
 • kleinere kans 
  Een antwoord waaruit blijkt dat bij een inzakkende economische groei de consumentenbestedingen afnemen, zodat de afzet van muziekinstrumenten links van het break-evenpunt kan komen te liggen en Agnes verlies maakt (en de kans op slagen kleiner wordt)
2

bij de bedrijfsvorm vennootschap onder firma 

Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:

 • Een verklaring waaruit blijkt dat firmanten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de firma, zodat de bank ingeval van een faillissement meer zekerheid heeft.
 • Een verklaring waaruit blijkt dat firmanten elkaar bij ziekte kunnen opvangen, zodat de continuïteit van de onderneming beter gewaarborgd is en de bank meer zekerheid heeft.
3

60% van de afzetdaling wordt veroorzaakt door de prijsstijging.

4

Het antwoord wordt op twee elementen beoordeeld: 

 • Het risico is juist uitgewerkt (2 pnt). 
  Te denken valt aan een antwoord waaruit blijkt dat aanbieders die een prijsverlaging van Agnes niet zouden volgen, klanten kunnen verliezen, zodat die hun prijzen eveneens verlagen en er een prijsoorlog ontstaat met (gezien de prijsinelastische vraag) omzetverlies tot gevolg.
 • Een alternatief is juist uitgewerkt (1 pnt). 
  Te denken valt aan een antwoord waaruit blijkt dat het internet mogelijkheden biedt voor vormen van marketing die vooral gericht zijn op jongeren, omdat die veel gebruik maken van het internet
print