Domeinen Risico & Informatie en Goede Tijden, Slechte Tijden 

In 2013 is in een land al vijf jaren achtereen sprake van laagconjunctuur.
Dit heeft onder andere tot gevolg dat banken terughoudend zijn geworden bij het verlenen van krediet, in het bijzonder voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten. Risico-overwegingen kunnen banken terughoudend maken om krediet te verlenen voor deze innovaties.

1 Verklaar in deze context de terughoudendheid van banken om krediet te verlenen voor de ontwikkeling van innovaties. Betrek hierbij overwegingen omtrent de inschatting van risico en de stand van de conjunctuur.

In een periode van laagconjunctuur is de groei van de bestedingen laag en groeit de productie dus ook maar zeer beperkt.

Drie pensioenfondsen maken in een persbericht bekend dat ze een gezamenlijke financieringsmaatschappij hebben opgericht, United Credit Fund (UCF), om dit gat in de markt op te vullen. In de statuten van UCF is vastgelegd dat UCF zich specifiek richt op kredietverlening aan bedrijven voor de ontwikkeling van innovaties. Aan het verstrekken van krediet zijn voorwaarden verbonden (zie kader).

Kredietvoorwaarden van UCF

 1. UCF eist onderpanden in de vorm van reeds verkregen patenten en andere (vaste) activa.
 2. Een krediet bedraagt maximaal 5 miljoen euro.
 3. Ondernemingen kunnen met het krediet van UCF 40% van de ontwikkelingskosten van een innovatie financieren. Als er meerdere ondernemingen samenwerken in de ontwikkeling van een innovatie kan 50% van de ontwikkelkosten worden gefinancierd met een krediet van UCF.
2 Leg uit waarom het in onderpand nemen van patenten voor UCF een effectieve kredietvoorwaarde kan zijn.

Een onderpand is bedoeld om in geval van wanbetaling meer zekerheid te creëren voor de kredietverlener.

3 Verklaar dat UCF bereid is een hoger percentage van de ontwikkelkosten te financieren bij een samenwerking van meerdere bedrijven.

De mate waarin een kredietverlener bereid is om geld te verstekken, zal afhankelijk zijn van de inschatting van de risico’s.

Econoom Paul van Arnhem bekijkt het initiatief van de pensioenfondsen vanuit een maatschappelijk oogpunt. Hij signaleert de volgende aspecten:
“Aan de ene kant hebben de plannen om innovatieve bedrijven te financieren een positief effect op de ontwikkeling van de productiestructuur. Aan de andere kant betekenen deze plannen risico’s voor gepensioneerden.”

4 Licht beide genoemde aspecten toe.

Innovatie is een belangrijke factor voor een goede structurele ontwikkeling van de economie.
Innovaties zijn echter ook risicovol, omdat ze hun nut nog niet bewezen hebben.

1

Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

 • Bij innovaties bestaat het risico dat de ontwikkeling en introductie mislukken.
 • In geval van (aanhoudende) laagconjunctuur bestaat een groter risico op tegenvallende afzet en wanbetaling van debiteuren. Banken worden dan voorzichtig met het verlenen van krediet / krijgen te maken met een verslechtering van hun vermogenspositie en kunnen minder krediet verlenen.
2

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:

 • Patenten bieden de mogelijkheid tot winstgevende productie en vertegenwoordigen daarmee waarde. Met eventuele verkoop daarvan heeft UCF de mogelijkheid om achterstallige betalingen te dekken.
 • Het bezit van patenten is veelal voor een bedrijf een voorwaarde voor het continueren van productie. De kans dat er beslag wordt gelegd op patenten is daarmee een sanctie om serieus rekening mee te houden.
3

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:

 • Bij samenwerking hebben meerdere bedrijven belang bij een succesvolle ontwikkeling van innovaties. Zij zullen elkaar in de gaten houden / het ontwikkelproces van diverse kanten benaderen. De kans op mislukking en een lager rendement voor UCF is daarmee kleiner.
 • In geval van wanbetaling zijn meerdere partijen aansprakelijk (en is de zekerstelling met onderpanden groter) waarmee UCF meer mogelijkheden heeft om het restbedrag terug te vorderen.
4

Een voorbeeld van een juiste toelichting is:

 • Financiering maakt (meer) ontwikkeling van innovaties mogelijk. Dit kan leiden tot lagere productiekosten en/of nieuwe producten, waardoor de (trendmatige) groei van de productie(capaciteit) kan toenemen.
 • UCF loopt met de financiering van innovaties een relatief hoog risico. Dat risico komt terecht bij de drie pensioenfondsen, wat ertoe kan bijdragen dat pensioenuitkeringen in de toekomst minder zeker zijn.
print