Domeinen Markten, Risico & Informatie en Goede Tijden, Slechte Tijden 

Quichote is een bedrijf dat een windmolenpark onder dezelfde naam in ontwikkeling neemt. Naast een aantal maatschappelijke organisaties dat al beleggingen in dit windmolenpark heeft toegezegd, worden ook particuliere beleggers uitgenodigd om in dit park te beleggen. In de beleggingsbrochure van Quichote is onderstaande informatie opgenomen over de verwachte kosten en opbrengsten (fragment 1) en het risico (fragment 2):

fragment 1  kosten en opbrengsten

Quichote zal in 2020 beginnen met de stroomproductie.
Vanaf dan geldt het volgende:

 • De geschatte constante kosten bedragen € 0,4 miljoen per week.
 • De geschatte variabele kosten bedragen € 0,05 per kilowattuur (kWh).
 • Pieken en dalen in de algehele vraag naar elektriciteit worden opgevangen door het meer of minder inzetten van andere energiebronnen dan windenergie. De afzet van het windmolenpark is daardoor steeds gelijk aan de productie.
 • Alle windmolens leveren gezamenlijk steeds het maximale vermogen van 2,5 miljoen kWh per week.
 • De huidige prijs van elektriciteit bedraagt € 0,18 per kWh, ongeacht welke energiebron is gebruikt.
 • Een deel van de beloning van de directie is afhankelijk van de winst van het windmolenpark.
1 Bereken vanaf welke hoogte van de prijs van elektriciteit per kWh winst wordt gemaakt op de productie van het windmolenpark door Quichote.

Met andere woorden: bereken de break-even-afzet.
Dus de productie-omvang waar opbrengst en kosten aan elkaar gelijk zijn.

fragment 2  vooruitzichten op de markt voor elektriciteit

Naar verwachting zal op de lange termijn de prijs van elektriciteit structureel stijgen. Dit heeft te maken met enerzijds toenemende economische activiteit en anderzijds een daling van het aanbod van elektriciteit van andere energiebronnen. Een belegger dient er wel rekening mee te houden dat op de korte termijn het financiële resultaat van Quichote kan tegenvallen door conjuncturele ontwikkelingen.

Maak voor vraag 2 gebruik van de fragmenten 1 en 2.

2 Leg uit hoe een conjuncturele neergang kan leiden tot een lagere winst voor windmolenpark Quichote.

Let op het derde bolletje bij fragment 1. De afzet van het windmolenpark gaat dus niet dalen door de conjuncturele neergang.

fragment 3  milieuvriendelijkheid voorop

Maatschappelijke organisaties die beleggen in Quichote, hechten veel belang aan milieuvriendelijkheid. Daarom kiest Quichote voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Zo kan bij de keuze van bedrijfswagens en onderhoud worden gekozen voor de meest milieuvriendelijke mogelijkheden, ook wanneer die relatief kostbaar zouden blijken.

Uit de combinatie van de fragmenten 1 en 3 blijkt dat er voor de maatschappelijke organisaties die willen beleggen in Quichote, een principaal-agentprobleem kan optreden.

3 Leg uit dat in deze situatie een principaal-agentprobleem kan optreden.

Een principaal-agent probleem ontstaat door een combinatie van:

 • asymmetrische informatie tussen principaal en agent
 • en verschillen in doelstelling van principaal en agent.

Lees de tekst zorgvuldig wie welk doel heeft.

Sancho heeft nog nooit ergens in belegd vanwege zijn risico-aversie, maar overweegt nu om obligaties van Quichote te kopen. Zijn vriend Pancha merkt op: “Jij woont in de buurt van dat windmolenpark. Kun je niet beter kiezen voor aandelen van Quichote?”

4 Beschrijf voor Sancho een voordeel en een nadeel van aandelen ten opzichte van obligaties, als hij wil beleggen in Quichote.

Let op de opmerking over risico-aversie.

1

TO = TK
2,5 mln. × (P − € 0,05) = € 0,4 mln. → P = € 0,21

2

Een voorbeeld van een juiste uitleg is:

 • Bij laagconjunctuur is sprake van een lagere vraag naar elektriciteit, hetgeen over de gehele linie leidt tot een lagere prijs van elektriciteit.
 • Het windmolenpark krijgt ook te maken met deze prijsdaling. Dit werkt ten nadele van de winst (ook al wordt de afzet van windenergie niet beïnvloed door verminderde vraag).

Opmerking: een antwoord via een lagere hoeveelheid verkochte elektriciteit door windmolenpark Quichote levert geen scorepunten op (door punt 3 uit fragment 1).

3

Een voorbeeld van een juiste uitleg is:

 • De directie heeft (als agent) een financieel belang bij het vergroten van de winst door te kiezen voor een bedrijfsvoering met de laagste kosten, terwijl de maatschappelijke organisaties (als principaal) een voorkeur hebben voor de meest milieuvriendelijke productiewijze.
 • De directie heeft een informatievoorsprong wat betreft de bedrijfsvoering en kan daarom haar doelstelling ongemerkt voorrang geven boven die van de maatschappelijke organisaties.
4

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

 • Beleggen in aandelen heeft het voordeel dat hij zo mede-eigenaar wordt van het windmolenpark en medezeggenschap/informatie krijgt.
 • Beleggen in aandelen heeft het nadeel dat het leidt tot meer risico, aangezien het rendement afhankelijk is van het bedrijfsresultaat (terwijl obligaties een vaste rentevergoeding bieden) / aandeelhouders bij liquidatie van een onderneming als laatste betaald krijgen.
print