Scooters zijn een populair vervoermiddel in de drukke stedelijke omgeving. Helaas zijn scooters ook bij dieven erg gewild.

Verzekeringsmaatschappij Asco wil hierop inspelen en een scooterverzekering winstgevend in de markt zetten. Ze gaat hierbij in eerste instantie uit van een uniforme premiehoogte. Vanwege asymmetrische informatie bestaat in dit geval het gevaar dat Asco de diefstalverzekering voor scooters niet winstgevend op de markt kan brengen.

1 Leg dit uit.

De verzekering weet minder over de risico’s dan de klant.
Zijn alle klanten bereid het uniforme tarief te betalen?

Om meer informatie te krijgen over de markt voor het product, heeft Asco marktonderzoek laten doen. Een bureau heeft hiertoe 80.000 scooterbezitters bevraagd. Bij dit onderzoek bleek dat scooterbezitters met het grootste aantal ingediende claims ook de hoogste betalingsbereidheid hebben.

De onderstaande figuren komen uit dit onderzoek.
De 80.000 scooterbezitters zijn in 8 even grote groepen verdeeld.

Figuur 1

Figuur 2

Asco gebruikt deze gegevens om na te gaan of ze, uitgaande van een uniforme premiehoogte, een diefstalverzekering voor scooters winstgevend op de markt kan brengen.
Asco gaat er vanuit dat de verzekering aangeboden wordt aan alle 80.000 scooterbezitters.

Een directielid van Asco stelt hierbij twee vragen:

  • Welke premiehoogte moet Asco vaststellen?
  • Hanteert Asco bij het uitkeren van schadeclaims een eigen risico voor de verzekerden?

De onderzoeker beveelt aan om de premie voor de diefstalverzekering op € 280 vast te stellen. Verder beveelt hij Asco aan in de reclamecampagne sterk in te spelen op de risicoaversie van scooterbezitters.
Bovendien adviseert hij Asco klanten voor de diefstalverzekering de keuze voor een eigen risico aan te bieden.

Asco besluit deze verzekering op de markt te brengen tegen een premie van € 280.
De kosten voor Asco bestaan uit de uit te keren claims en de overige kosten. Asco hanteert in eerste instantie geen eigen risico en keert in geval van diefstal de gehele nieuwprijs uit. De kosten hiervan bedragen € 1.900 per claim. De overige kosten bedragen € 5,40 per verzekerde.

2 Bereken de hoogte van de winst die Asco zal maken bij een premie van € 280.

Elke groep heeft 10.000 scooterbezitters.
Hoeveel groepen zullen zich verzekeren?

3 Leg de aanbeveling van de onderzoeker uit om in de genoemde reclamecampagne sterk in te spelen op de risicoaversie van de scooterbezitters.

Hoe hoger de risicoaversie, des te eerder men bereid is om zich te verzekeren.

De onderzoeker stelt dat, uitgaande van de huidige gegevens, Asco een eigen risico van € 300 kan invoeren in combinatie met een premieverlaging van € 43,20, zonder dat de winst van Asco hierdoor verandert.

4 Laat met een berekening zien dat de stelling van de onderzoeker juist is. 

Als de winst gelijk blijft, moeten kosten en opbrengsten met hetzelfde bedrag afnemen.

Verder stelt de onderzoeker dat op langere termijn het invoeren van een eigen risico zelfs kan leiden tot een stijging van de winst van Asco doordat de gegevens veranderen.

5 Leg uit dat figuur 1 verandert door het invoeren van een eigen risico door Asco. Beschrijf hierbij ook deze verandering van figuur 1.

Denk aan de term moral hazard (nalatig gedrag).

1

Een antwoord waaruit blijkt dat de verzekeringsmaatschappij niet beschikt over alle informatie omtrent diefstalrisico van elke individuele verzekerde, waardoor averechtse selectie kan optreden en uitsluitend de slechte risico’s zich verzekeren. Het gevaar bestaat dat dan de premieopbrengst niet voldoende is om de schadeclaims uit te betalen.

2

premieopbrengst: 5 × 10.000 × € 280 = € 14 miljoen

kosten: 10.000 × (0,22 + 0,17 + 0,13 + 0,11 + 0,09) × € 1.900 + 50.000 × € 5,40 = € 13,95 miljoen

De winst bedraagt dus € 50.000.

3

Een antwoord waaruit blijkt dat de verzekeringsmaatschappij hiermee kan bereiken dat de betalingsbereidheid voor een diefstalverzekering voor scooters toeneemt.

4

verlies aan premieopbrengst: 50.000 × € 43,20 = € 2,16 miljoen

minder uit te keren aan claims: 10.000 × (0,22 + 0,17 + 0,13 + 0,11 + 0,09) × € 300 = € 2,16 miljoen

5

Een antwoord waaruit blijkt dat door het eigen risico de verzekerden in hogere mate risicomijdend gedrag (in plaats van nalatig gedrag) zullen gaan vertonen, waardoor voor de verzekerde scooterbezitters de staven die het percentage claims weergeven, minder hoog worden.

print