Uitleg Welvaart & Groei 2016-12-07T16:17:28+00:00

Uitleg, Domein H – Welvaart & Groei

Meten van inkomen

Inkomen wordt verdiend met productie. Het inkomen uit productie kunnen we op drie manieren meten. Met behulp van de objectieve methode, de subjectieve methode en de bestedingenmethode.

Welvaart

Welvaart is de mate waarin iemand in staat is om in zijn/haar behoeften te voorzien met schaarse middelen. […]

Toegevoegde waarde

productiewaarde van een bedrijf (of de overheid) […]

Productiemeting en inkomen

Inkomen wordt gevormd door productie. De leveranciers van de productiefactoren ontvangen daarvoor hun (primaire) inkomen. Productie vindt niet alleen plaats bij bedrijven, maar ook bij de overheid. […]

Nationaal inkomen – Binnenlands inkomen

Is de som van al het verdiende (primaire) inkomen door de bevolking van een bepaald land in een jaar. […]

Afschrijvingen

Waardeverminderingen van de vaste kapitaalgoederen, uitgedrukt in een geldbedrag. […]

De economische kringloop

Een kringloopschema laat de belangrijkste geldstromen in de economie zien.
De ene sector heeft geld over, de andere sector leent geld. Dat geldt binnen een land, maar ook tussen landen. Wanneer wij meer exporteren dan importeren, moet het buitenland het geld daarvoor bij ons lenen.

Economische kringloop

Een kringloopschema is een vereenvoudigde weergave van de belangrijkste geldstromen in een economie. […]

Nationale rekeningen

We kunnen een economische kringloopschema ook boekhoudkundig beschrijven. We spreken in dat geval van de nationale rekeningen. […]

Betalingsbalans

Op de betalingsbalans wordt bijgehouden welke transacties een land verricht met het buitenland in een bepaalde periode (meestal een jaar). Alle transacties, zodat een totaaloverzicht ontstaat voor betalingen aan het buitenland en ontvangsten uit het [...]

Valutamarkt

Het geheel van vraag naar en aanbod van (vreemde) valuta’s. […]

Wisselkoers

De wisselkoers is de prijs van een bepaalde munt, uitgedrukt in een andere valuta. Een koers van de euro van $0,87 betekent dat de prijs van 1 euro 87 dollar-cent bedraagt.De wisselkoers van een munt [...]

Appreciatie

Koersstijging van een munt door wijzigingen in het vrije spel van vraag en aanbod. […]

Depreciatie

Koersdaling van een munt door wijzigingen in het vrije spel van vraag en aanbod. […]

Inkomen (her)verdelen

Het inkomen zoals het verdiend wordt uit productie is nogal scheef verdeeld. De overheid zorgt met belastingen en uitkeringen voor een stukje herverdeling van inkomen.

Primaire inkomen

Inkomens die verdiend worden met het ter beschikking stellen van productiefactoren. […]

Secundair inkomen

Inkomen nadat de overheid door het heffen van loon- en inkomstenbelasting en het verstrekken van inkomensafhankelijke subsidies en uitkeringen het (primaire) inkomen heeft herverdeeld. […]

Personele inkomensverdeling

Het totale inkomen dat in een land verdiend wordt door middel van het produceren van goederen en diensten noemen we het nationaal inkomen. Bij de personele inkomensverdeling kijken we naar de manier waarop dit nationale [...]

Nivelleren

Het verkleinen van de inkomensverschillen. […]

Gini coëfficiënt

De Gini coëfficiënt is een getal om de inkomensongelijkheid uit te drukken. […]

Progressieve belasting

Hoe hoger het inkomen, hoe meer men procentueel (of relatief) aan belasting betaalt. […]

Inkomstenbelasting

De berekening van het belastingbedrag is een soort “eindcontrole” over het afgelopen jaar. De belastingbetaler berekent namelijk hoeveel (inkomsten)belasting hij het afgelopen jaar had moeten betalen …… en vergelijkt dit met het bedrag dat maandelijks [...]

Heffingskorting

Korting op het te betalen bedrag aan belastingen. […]

Marginale (belasting)tarief

Het percentage belasting dat iemand moet betalen over één extra euro inkomen. […]

Categoriale inkomensverdeling

Hoeveel procent van het totale inkomen wordt verdiend met de verschillende productiefactoren. […]

Arbeidsinkomensquote

Een verhoudingsgetal waarmee het inkomensaandeel van de productiefactor Arbeid in het totale inkomen wordt aangegeven. […]

Structuur

Met de structuurkant van de economie bedoelen we de aanbodkant. We kijken naar ontwikkelingen op de langere termijn. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de productiecapaciteit en de concurrentiepositie zijn daarbij heel belangrijk.

Productiecapaciteit

Maximale productie per periode. […]

Knelpuntsfactor

Factor die bepalend is voor de maximaal haalbare productieomvang. […]

Kapitaalintensiteit

Maatstaf om te meten in welke verhouding een onderneming gebruik maakt van de productiefactoren arbeid en kapitaal. […]

Innoveren

Het ontwikkelen en met succes introduceren van nieuwe producten of diensten of van nieuwe productie- of distributietechnieken. […]

Breedte investering

Investering waarbij de kapitaalintensiteit (verhouding tussen arbeid en kapitaal) hetzelfde blijft. […]

Diepte-investering

Investering waarbij de kapitaalintensiteit (verhouding tussen arbeid en kapitaal) verandert. […]

Aanbod van arbeid

Het aanbod van arbeid in een land wordt bepaald door de omvang van de beroepsbevolking. Hierbij gaat het om alle personen in de leeftijdscategorie tussen de 15 en 64, die minimaal 12 uur per week [...]

Beroepsbevolking

Alle personen in de leeftijdscategorie tussen de 15 en 64, die minimaal 12 uur per week kunnen en willen werken. […]

Deelnemingspercentage of (bruto) participatiegraad

Een percentage dat aangeeft hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking behoort tot de beroepsbevolking. […]

p/a-ratio

De p/a-ratio geeft aan hoeveel personen (gemiddeld) één arbeidsjaar delen. Het geeft dus een beeld van de mate waarin binnen dit land in deeltijd gewerkt wordt. […]

Loonkosten

Totale bedrag dat een werkgever aan kosten heeft voor een werknemer die hij in dienst heeft. […]

Loonkosten en wig

De hoogte van de loonkosten is mede bepalend voor de vraag naar arbeid. Een bedrijf zal altijd proberen zo goedkoop mogelijk te produceren. […]

Vrijhandel en protectionisme

Er is altijd een spanning tussen vrijhandel en protectionisme. Aan de ene kant leidt vrijhandel op de lange termijn tot hogere welvaart voor iedereen. Aan de andere kant kan vrije handel op korte termijn leiden [...]

 

check Checklist