Uitleg Markt 2016-12-07T16:17:28+00:00

Uitleg, Domein C – Markten

Markten

Vraag; betalingsbereidheid

Hoeveel er van een bepaald product gevraagd wordt, hangt af van veel factoren.
De betalingsbereidheid van de consument is niet alleen afhankelijk van de prijs van het product. Ook het inkomen van de bevolking […]

Consumentensurplus

Een consumentensurplus ontstaat wanneer consumenten bereid zijn om méér te betalen dan de geldende prijs.

Wanneer we naar de betalingsbereidheid van een grotere groep consumenten kijken, zien we weer het bekende […]

Aanbod; verkoopbereidheid

Hoeveel er van een bepaald product aangeboden wordt, hangt af van veel factoren.
De leveringsbereidheid van de producenten is niet alleen afhankelijk van de prijs van het product. Ook de productiekosten en de ontwikkeling […]

Producentensurplus

Een producentensurplus ontstaat wanneer producenten bereid zijn het product te leveren voor minder dan de geldende marktprijs.

Wanneer we bijvoorbeeld de olieproductie bekijken zien we dat:

  • bij een prijs van € 30 […]

Tekenen van een marktmodel

Tekenen een vraag- en aanbodlijn in een marktmodel steeds volgens dit stappenplan:

Bereken de 0-punten van de vraaglijn.
Hiermee kun je direct de assenverdeling van het model bepalen.

Teken de grafiek met assenverdeling en […]

Vraag en Aanbod – Prijsmechanisme

Grondlegger van de klassieke economen, Adam Smith, noemde het The invisible hand. Deze onzichtbare hand, het prijsmechanisme, stuur het economische proces. Het bepaalt welke producten er gemaakt worden, hoeveel ervan gemaakt wordt, enz…

Bij […]

Ceteris paribus marktmodel

Bij het opstellen van een marktmodel veronderstellen we alle andere factoren (dan de prijs) die ook invloed kunnen hebben op vraag of aanbod constant. […]

Evenwichtsprijs

De evenwichtsprijs is de prijs die door vrije werking van vraag en aanbod ontstaat.

Je berekent de evenwichtsprijs altijd door vraag- en aanbodfunctie aan elkaar gelijk te stellen.
Dus: Qv = Qa […]

Markt

Een markt is de confrontatie van vraag en aanbod van een economisch goed.

We onderscheiden:

Abstracte markt

Geheel van vraag naar- en aanbod van een bepaald product.

Bijvoorbeeld de […]

Marktvorm en opbrengsten

De omstandigheden op een markt kunnen sterk verschillen. Soms zijn er veel producenten, soms slechtst één. Soms vinden de consumenten de producten van verschillende producenten identiek, soms vinden consumenten dat er duidelijk verschil is tussen […]

Marktvormen

Marktvormen zijn alle omstandigheden waaronder een producent / de producenten opereren. […]

Pareto-optimaal of Pareto-efficiënt en welvaartsverlies

Een marktuitkomst is Pareto-optimaal wanneer niemand zijn positie kan verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de ander. […]

Elasticiteiten

Elasticiteit

Elasticiteiten worden bij het vak economie gebruikt om de sterkte tussen twee procentuele veranderingen aan te geven. […]

Ceteris paribus

Ook bij elasticiteiten moeten we bij het onderzoeken van een verband alle overige factoren die ook invloed hebben constant veronderstellen; ceteris paribus.
[…]

Prijselasticiteit van de vraag

De prijselasticiteit van de vraag is een vermenigvuldigingsfactor die aangeeft in welke mate de vraag naar een bepaald product reageert op een prijsverandering van dat product. […]

Kruislingse elasticiteit

Bij de kruiselingse elasticiteit gaat het om de mate waarin de vraag naar een product reageert op een prijsverandering van een ander product. […]

Substitutiegoederen

Substitutiegoederen zijn goederen die elkaar in het gebruik kunnen vervangen. […]

Complementaire goederen

Complementaire goederen zijn goederen die elkaar in het gebruik aanvullen. […]

Inkomenselasticiteit

De inkomenselasticiteit is een vermenigvuldigingsfactor die aangeeft in welke mate de uitgaven voor een bepaald product reageren op een inkomensverandering. […]

Produceren: kosten, opbrengsten, winst/verlies

Soorten kosten

We maken onderscheid tussen twee soorten kosten:
constante kosten en variabele kosten. […]

Constante kosten

Constante kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag niet afhankelijk is van de productieomvang. […]

Variabele kosten

Variabele kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag afhankelijk is van de productieomvang. […]

Marginale kosten

Marginale kosten geven het bedrag aan waarmee de totale kosten van het bedrijf toenemen als het bedrijf één extra product produceert. […]

Omzet

De omzet is de totale waarde (totale opbrengst) van de verkopen (afzet) in een bepaalde periode. […]

Marginale opbrengst

De marginale opbrengst is het bedrag waarmee de totale opbrengst van het bedrijf verandert als het bedrijf één extra product produceert. […]

Ondernemingsdoelstellingen bij volkomen concurrentie

Een producent op een markt van volkomen concurrentie kan zelf geen prijs bepalen. Afhankelijk van zijn ondernemingsdoelstelling kan hij alleen de productiehoeveelheid aanpassen. […]

Ondernemingsdoelstellingen bij een Monopolist

Een monopolist kan zelf zijn prijs bepalen. Afhankelijk van de betalingsbereidheid van zijn klanten en het verloop van zijn kosten, kan de monopolist keuzes maken. […]

Overzicht produceren en marktvormen

In deze pdf staat heel kort het belangrijkste van marktvormen, kosten en ondernemingsdoelen. […]

Overheidsingrijpen in de markt

Heffing

Een heffing is een door de overheid opgelegde betaling. […]

Heffingen in de aanbodlijn

Wanneer de overheid de producenten belast met een heffing (btw, accijns) op hun product, zullen zij alleen bereid zijn hun producten aan te bieden voor een hogere prijs. Zij willen zélf nog steeds hetzelfde bedrag […]

Subsidie

Wanneer de overheid de producenten een subsidie geeft voor hun product, zullen zij bereid zijn hun producten voor een lager bedrag aan de consumenten aan te bieden. Een deel van de rekening wordt immers betaald […]

Minimumprijs of Maximumprijs

De overheid kán besluiten om direct in te grijpen in de prijsvorming op de markt met een minimumprijs of een maximumprijs.
In sommige gevallen is de prijs zó hoog dat mensen met een laag inkomen zich het […]

checkChecklist