Project Description

Bij deze opdracht moeten leerlingen gegevens met betrekking tot de miljoenennota opzoeken en zelf in Excel verwerken tot een duidelijke grafieken.
Deze opdracht kan ook in kleine groepjes uitgevoerd worden, zodat er meer discussie ontstaat over mogelijke samenhangen.
Uiteindelijk maken de leerlingen een werkstuk waarbij Excelgrafieken als ondersteuning van de tekst worden gebruikt.

Opdracht

 • Verzamel eerst de belangrijkste ruwe gegevens. Neem een ruime periode (> 10 jaar):

  • Inkomsten:
   • Directe belasting
   • Indirecte belastingen
   • Premie werknemersverzekering
   • Premie volksverzekering
   • Aardgasbaten
   • Totaal
  • Uitgaven:
   • Welzijn Volksgezondheid en Sport
   • Sociale Zaken
   • Onderwijs Cultuur & Wetenschap
   • Gemeentefonds (en provincie)
   • Defensie
   • Rentelasten
   • Totaal
  • Inflatie
  • Nominale BBP
 • Verwerk deze gegevens in Excel in een duidelijke tabel.

 • Gebruik daarna verschillende tabellen en grafieken om ontwikkelingen en samenhangen te zoeken.

 • Beschrijf tegen welke problemen je aangelopen bent bij het verzamelen van ruwe gegevens en hoe je die opgelost hebt.
  Beschrijf daarna een aantal ontwikkelingen die opvallen. Leg die ontwikkeling uit en ondersteun het verhaal met een passende grafiek.
  Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Wat gebeurt er met het begrotingstekort in de loop der jaren?
  • Worden bepaalde inkomsten of uitgaven steeds belangrijker of juist minder belangrijk? Waarom?
  • Groeit de overheid als onderdeel van de economie? Geldt dat op alle terreinen?
  • Wat gebeurt er als je inflatie in het verhaal mee gaat tellen?

Doel

 • Leerlingen leren gegevens verzamelen en verwerken tot bruikbare bronnen.

 • Leerlingen ontdekken samenhang tot verschillende grootheden met betrekking tot de overheidsfinanciën.

 • Tabellen en grafieken maken en bewerken.

 • Leerlingen zien dat Excel gebruikt kan worden als gereedschap bij het maken van een werkstuk.

print