Voor het vak economie zijn de volgende rekenvaardigheden van belang:

basisrekenvaardigheden toepassen lineaire vergelijkingen, beschrijvende statistiek en grafieken
 • rekenregels optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen,
 • positieve en negatieve getallen
 • breuken en decimalen
 • procenten, promillen en perunages
 • veranderingen in procenten en procentpunten
 • verhoudingen en schatting
 • rekenen met grote en kleine getallen
 • afrondingsregels
 • werken met eerstegraads- en tweedegraadsvergelijkingen
 • het bepalen van een eerstegraadsvergelijking als afgeleide van een tweedegraadsvergelijking
 • oplossen van een stelsel van vergelijkingen via substitutie
 • werken met assenstelsels (X en Y) en kwadranten
 • oppervlaktes arceren
 • oppervlaktes berekenen (driehoeken en rechthoeken)
 • indexcijfers: partieel, samengesteld (gewogen)
 • grafieken: lijn, staaf, cirkel; enkelvoudig en samengesteld
 • tabellen: rijen/kolommen, indeling in klassen (decielen e.d.), cumuleren
 • gemiddeldes: gewogen en ongewogen
 • berekenen van contante waarde en eindwaarde (geen reeksen)